Regulamin


Regulamin sklepu internetowego

www.zielonyslon.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Zielony Słoń Ceramika, dostępny pod adresem internetowym www.zielonyslon.pl, prowadzony jest przez Aleksandrę Grzybowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zielony Słoń Ceramika Aleksandra Grzybowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5471595805, REGON 240811215. Działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje zawarte w regulaminie

 1. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. Klient – każdy podmiot, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę działający pod adresem internetowym www.zielonyslon.pl
 9. Sprzedawca – Aleksandra Grzybowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zielony Słoń Ceramika Aleksandra Grzybowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Jaskółcza 33b, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5471595805, REGON 240811215, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected]
 10. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Jaskółcza 33b, 43-300 Bielsko-Biała
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 18 1050 1070 1000 0091 2700 3813
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail, lub pocztowo na podany adres.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. włączona obsługa plików Cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Nie obejmują kosztu przesyłki Produktu do Klienta. Nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 4. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 5. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 6. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Produktu. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 8. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Produktów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
 9. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Sprzedawcy.
 10. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 11. Na termin dostawy Produktu składa się:
 • a) czas realizacji zamówienia (w przypadku produktów wykonywanych na zamówienie od 14-21 dni),
 • b) czas kompletowania zamówienia (w przypadku produktów gotowych między 1-2 dni roboczych),

oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika (firmę kurierską DHL), w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1-4 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i Świąt).

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 2. Potwierdzić zawartość Koszyka, jeśli Konsument posiada kod promocyjny, może go wpisać i kliknąć przycisk “Zastosuj Kupon”,
 3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, oraz kliknąć przycisk ,,Kupuję I płacę”
 4. Klient dokonuje płatności poprzez wpłatę bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy podane w pkt. 3, jak również podane w wiadomości email, wysłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia. Lub Klient dokonuje szybkiej płatności poprzez portal PayU, oferujący możliwość płatności online oraz BLIK.
 5. Czas oczekiwania na Zamówienie na terenie Polski, zależy od rodzaju Produktu:
  a) Produkt dostępny w magazynie
  – wysyłamy w ciągu 2 dni roboczych, od dnia otrzymania wpłaty
  b) Produkt dostępny na Zamówienie (do 12 szt.)
  – wysyłamy od 14 do 21 dni, od dnia otrzymania wpłaty
  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  c) przy większych Zamówieniach, prosimy o kontakt mailowy: [email protected] w celu ustalenia czasu realizacji, sposobu dostawy i ewentualnej zniżki.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz po otrzymaniu płatności za zamówienie, przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w od dnia uznania, wpłaty za Zamówienie, na rachunku bankowym Sprzedawcy, lub otrzymanie wpłaty przez PayU
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Sprzedawca dołącza do przesyłki z Zamówieniem paragon, lub fakturę VAT obejmującą dostarczone Produkty.
 10. Klient obowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o chęci otrzymania faktury VAT, w trakcie składania Zamówienia. Poprzez wpisanie danych przedsiębiorstwa w tym NIP-u w polu Uwagi do zamówienia, lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy, dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] do momentu wysłania przez Sprzedawcę zamówionych Produktów.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • Jeśli Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane przez Sprzedawcę, w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zamówienia.
 • Jeśli Zamówienie zostało wysłane Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 9

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://polubowne.uokik.gov.pl
  https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.ph
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Szczegóły dotyczące przechowywania Danych osobowych, znajdują się w Polityce prywatności: https://zielonyslon.pl/?page_id=286
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie treści (w tym opisy I zdjęcia Produktów) zamieszczone na Stronie www.zielonyslon.pl są objęte prawem autorskim lub odpowiednią licencją, wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
  Opisy znajdujące się na stronie mają charakter informacyjny.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1823),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  Jak również:
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.